Terms & Conditions

Korzystając z tej witryny, uznaje się, że przeczytałeś i akceptujesz następujące warunki:

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków korzystania z usługi, Zawiadomienia o prawach autorskich / znakach towarowych oraz Oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności i wszelkich lub wszystkich umów: „Klient”, „Użytkownik” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej warunki Spółki warunki. „Firma”, „nas”, „my” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych, albo do Klienta, albo do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu spotkania Potrzeby Klienta w zakresie świadczenia usług / produktów określonych przez Spółkę, zgodnie z obowiązującym prawem angielskim. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, liczbie mnogiej, wielkich literach i / lub jego / jej, jest traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Naruszenia

Genesis Water Technologies, Inc. (GWT) może monitorować korzystanie z tej witryny w dowolnym czasie i przez cały czas, aby określić zgodność z niniejszymi warunkami użytkowania. Pamiętaj również, że jeśli stwierdzimy, że nadużyłeś lub naruszyłeś literę lub zamiary któregokolwiek z tych warunków, zasad lub wytycznych, lub jakiekolwiek obowiązujące prawo, możemy wypowiedzieć lub zawiesić Twój dostęp do Witryny i wszystkich powiązanych usług, wszcząć dochodzenie, usuń materiały z naszych serwerów, wystaw ostrzeżenie, zablokuj wszelkie zabronione działania i podejmij inne działania. Ponadto użytkownicy, którzy naruszają niniejsze Warunki użytkowania, mogą ponieść odpowiedzialność karną i / lub cywilną.

  • Link do tej strony, w tym link do strony głównej lub dowolnej innej strony w witrynie, bez naszej wyraźnej zgody.
  • Monitoruj, zbieraj lub kopiuj dowolną Treść (zgodnie z definicją poniżej) w tej Witrynie za pomocą dowolnego robota, „bota”, pająka, robota, oprogramowania szpiegującego, silnika, urządzenia, oprogramowania, narzędzia do ekstrakcji lub dowolnego innego automatycznego urządzenia, narzędzia lub ręcznego procesu dowolnego uprzejmy.
  • Ramuj lub wykorzystuj techniki kadrowania do zamykania wszelkich znaków towarowych lub innych zastrzeżonych informacji (w tym, bez ograniczeń, wszelkich obrazów, tekstu lub układu strony).
  • Angażować się w jakąkolwiek działalność za pośrednictwem lub w związku z niniejszą Witryną, która ma na celu usiłowanie wyrządzenia krzywdy małoletnim lub jest niezgodna z prawem, obraźliwa, obsceniczna, grożąca, nękająca lub obraźliwa lub która narusza jakiekolwiek prawo strony trzeciej.
  • Spróbuj w jakikolwiek sposób obejść systemy bezpieczeństwa Witryny.
  • Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, materiałów, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera GWT.
  • Staraj się korzystać z Witryny w celach innych niż zamierzone przez GWT, zgodnie z ustaleniami GWT według własnego uznania.
  • Przesyłaj lub przesyłaj jakiekolwiek dane lub informacje zawierające wirusy lub jakikolwiek inny kod komputerowy, uszkodzone pliki lub programy przeznaczone do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności lub zakłócania działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu, telekomunikacji, sieci, serwerów lub innego sprzętu.
  • Angażuj się w jakąkolwiek działalność, która zakłóca dostęp użytkownika do tej strony lub prawidłowe działanie tej strony. Zgadzasz się również, że korzystając z tej strony, nie podszyjesz się pod żadną osobę lub podmiot.

Polityka prywatności

Korzystanie przez nas z danych osobowych zgromadzonych w Witrynie podlega warunkom Polityki prywatności GWT. Niniejsza Polityka prywatności określa nasze wyłączne obowiązki w odniesieniu do danych użytkowników i prywatności.

Wykorzystanie praw autorskich / znaków towarowych

Ogólny „układ” niniejszej Witryny i różne emblematy, insygnia, logo, znaki usługowe, znaki towarowe, znajdujące się na Stronie są wyłączną własnością Genesis Water Technologies i nie mogą być używane bez wyraźnej pisemnej zgody Genesis Water Technologies. Wszystkie inne znaki towarowe, które mogą pojawić się na tej stronie, są własnością ich właścicieli.

Ponadto Genesis Water Technologies posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do wszystkich treści (i wszystkich ich kompilacji), które pojawiają się na lub są dostępne za pośrednictwem tej Witryny i wszelkich innych stron internetowych będących własnością, obsługiwanych lub kontrolowanych przez GWT, w tym bez ograniczeń cały tekst , filmy, obrazy, ilustracje, grafiki, nagłówki, kroje pisma, dane, informacje o zapasach, bazy danych i oprogramowanie (zbiorczo „Treść”). Treść jest chroniona przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo międzynarodowe. Żadne prawo, tytuł lub udział własnościowy do którejkolwiek z Treści nie jest przypisany, przekazany lub w inny sposób przekazany użytkownikowi poprzez korzystanie z Witryny. Możesz uzyskać dostęp do Treści i przeglądać ją wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych. Korzystanie z Treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, może naruszać prawa własności intelektualnej GWT.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, nie można kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać, publicznie wykonywać, przesyłać ani transmitować Treści ani używać Treści do tworzenia prac pochodnych lub kompilacji bez uprzedniej pisemnej zgody GWT. Ponadto nie możesz zbierać, zmieniać przeznaczenia ani ponownie wykorzystywać żadnych danych ani ofert produktów zawartych w Treści; sprzedawać lub próbować sprzedawać Treści; wykorzystywać Treści do własnych celów; lub korzystać z Witryny lub jej Treści w sposób pochodny. Możesz pobierać, drukować i wykorzystywać strony z Witryny do własnych, osobistych, niekomercyjnych celów, o ile (1) zachowujesz nienaruszone wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności oraz zgadzasz się nie dokonywać żadnych modyfikacji takich materiałów bez wcześniejszego pisemnego GWT zgoda. Jeśli GWT dowie się, że używasz Treści w innym celu niż do osobistego, niekomercyjnego użytku bez wyraźnej pisemnej zgody GWT, GWT może ubiegać się o wszelkie środki prawne, jakie może mieć przeciwko tobie.

Poprawki i poprawki do treści

Treść i funkcjonalność Witryny mogą być aktualizowane lub zmieniane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani wiarygodności informacji pojawiających się na Stronie. Witryna może zawierać błędy i pominięcia dotyczące produktów lub usług GWT. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia lub aktualizacji błędów lub pominięć oraz do zmiany informacji według naszego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. Zgadzasz się nie polegać na żadnej treści stworzonej lub opublikowanej przez nas. Korzystając ze Strony, zgadzasz się nie dopuścić do jakichkolwiek roszczeń związanych z błędami lub pominięciami w naszej Witrynie.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i trzymać nas oraz naszych partnerów stowarzyszonych, w tym urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów każdego z nich, nieszkodliwych z powodu jakichkolwiek roszczeń, szkód, osądów, zobowiązań, opłat lub innych kosztów i wydatków (w tym adwokatów „opłaty” wynikające z roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem z Witryny lub powiązanych usług, korzystaniem z Treści, naruszeniem Warunków użytkowania lub naruszeniem praw osób trzecich, w tym bez ograniczeń naruszenie przez Ciebie lub innego użytkownika jakiegokolwiek znaku towarowego, praw autorskich, patentu, reklamy, prywatności lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku my, nasi dostawcy, stowarzyszeni przedstawiciele i partnerzy dystrybucyjni ani inne strony trzecie powiązane z nami nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, nadzwyczajne, przykładowe, karne lub wynikowe (w tym między innymi wynikające z utraconych zysków, utraconych dane lub przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z Witryny lub powiązanych usług, wyników takich usług lub jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie lub w takich usługach, niezależnie od tego, czy szkody te wynikają z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego lub jakąkolwiek inną teorię prawną oraz informację, czy taka strona jest poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

GWT NIE BĘDZIE, W ŻADNYM OKRESIE, W STOSUNKU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB DO INNEJ POWIĄZANEJ STRONY, ODPOWIEDZIALNE ZA JAKĄKOLWIEK STRONĘ LUB ZA SZKODY LUB SZKODY. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY JEST NA WŁASNE RYZYKO.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Niniejsza Witryna i wszystkie powiązane usługi są świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i ze wszystkimi wadami, a całe ryzyko związane z zadowalającą jakością, wydajnością, dokładnością i wysiłkiem spoczywa na Tobie. Z wyjątkiem wyraźnych gwarancji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, ani my, ani nasi partnerzy stowarzyszeni, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania Witryny, Zawartości, wszelkich informacji udostępnionych za pośrednictwem Witryny. W zakresie dozwolonym przez prawo, my i nasi partnerzy stowarzyszeni, zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi, domniemanych gwarancji przydatności handlowej, dokładności, tytułu, przydatności do określonego celu, nienaruszalności i spokojnego korzystania. Ani my, ani nasi partnerzy stowarzyszeniowi nie gwarantujemy, że korzystanie z Witryny lub powiązanych usług będzie nieprzerwane; dostępne w dowolnym momencie lub z dowolnego miejsca; bezpieczny lub wolny od błędów; lub wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Ani my, ani nasi partnerzy stowarzyszeniowi nie gwarantujemy, że Witryna spełni Twoje wymagania lub że wszelkie wady zostaną naprawione. Ponadto, ani my, ani nasi partnerzy stowarzyszeni, nie gwarantujemy wyników, które można uzyskać z korzystania z Witryny, ani co do dokładności, kompletności, wiarygodności lub terminowości jakichkolwiek informacji dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem.

Rozumiesz i zgadzasz się, że dostęp i korzystanie z Witryny odbywa się na własne ryzyko i że będziesz wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia komputera lub systemu albo utratę lub dane, które mogą wyniknąć z użycia lub pobrania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub danych ze strony.

Żadna rada ani informacja, czy to ustna, czy pisemna, uzyskana przez nas od nas lub za pośrednictwem Witryny, nie tworzy żadnej gwarancji, która nie została tu wyraźnie przedstawiona.

Modyfikacje

Należy pamiętać, że możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, publikując zmodyfikowane Warunki użytkowania na Stronie lub w inny sposób powiadamiając o takiej zmianie. Korzystanie z Witryny po opublikowaniu takich zmian oznacza akceptację wszystkich zmian.

Obowiązujące prawo

Warunki użytkowania są regulowane i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Floryda, ponieważ jest ono stosowane do umów zawieranych przez mieszkańców stanu Floryda.

Sprzeczanie się

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z twoją wizytą na tej stronie lub jakąkolwiek inną stroną internetową będącą własnością, obsługiwaną lub kontrolowaną przez GWT lub produkty reprezentowane na tej stronie, zostaną przekazane do poufnego arbitrażu w Orlando na Florydzie. Niezależnie od poprzedniego zdania, w zakresie, w jakim w jakikolwiek sposób naruszyłeś lub naruszyłeś prawa własności intelektualnej Genesis Water Technologies, Genesis Water Technologies może ubiegać się o nakaz sądowy lub inną odpowiednią ulgę w każdym sądzie stanowym lub federalnym w stanie Floryda, a Ty wyrażać zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce w takich sądach. Arbitraż na podstawie niniejszych Warunków użytkowania będzie prowadzony przez jednego arbitra zgodnie z zasadami obowiązującymi wówczas zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wprowadzone jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na podstawie niniejszej Umowy nie będzie połączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony objętej niniejszą Umową, czy to w drodze postępowania arbitrażowego w klasie, czy w inny sposób.

Jesteś zainteresowany zrównoważonymi rozwiązaniami do uzdatniania wody Genesis Water Technologies?